Rejestracja 2025

My, DZIEJOWCY – wolontariusze Parku Dzieje cieszymy się, że nasze grono nieustannie się powiększa.

 

Chcemy by z roku na rok, było nas coraz więcej, dlatego już teraz zachęcamy Was do dołączenia do nas.

 

Zagrajcie lub pomóżcie w przygotowaniu największego w Polsce nocnego SHOW - opowieści o ponad 1000-letniej historii Polski.

 

Czekamy na nowych Wolontariuszy — spotkanie informacyjno-organizacyjne już we wrześniu 2024! Nie może Was zabraknąć.

 

Żeby dołączyć do naszej grupy, 300 wolontariuszy, należy wypełnić formularz.

Jeśli w ciągu tygodnia nie dostaniesz od nas żadnej odpowiedzi prosimy o kontakt pod nr tel: 733 774 271 lub na maila: aktorzy@parkdzieje.pl


Zaznacz czy chcesz być aktorem czy chcesz pomagać przy organizacji. Można też zaznaczyć obie opcje (tak robi wielu wolontariuszy):


Kolejne pole nie jest obowiązkowe. Jeśli jednak chciałbyś dać nam znać,  że masz szczególne umiejętności lub pasje, lub chciałbyś działać w którymś z naszych zespołów - napisz kilka słów.


Dziękujemy za poświęcony czas. Wypełnij teraz zgody umożliwiające nam kontakt z Tobą w sprawach organizacyjnych, w tym np. przekazywanie informacji o spotkaniach organizacyjnych.


KLAUZULA INFORMACYJNA:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy  95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej jako: RODO, informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych jest Stowarzyszenie Dzieje z siedzibą 62-095 Murowana Goślina ul. Źródlana 33, NIP: 7773220374 Regon: 301923252, KRS: 0000383777, zwany dalej ADO.
2. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji działań
statutowych Stowarzyszenia, na który wyraziła Pani/Pan zgodę. W szczególności będą one
przetwarzane przez okres, udziału w działaniach Stowarzyszenia Dzieje, w tym wizerunku
własnego. W przypadku wyrażania zgody — czas obowiązywania zgody trwa do czasu wycofania zgody lub wniesienia sprzeciwu względem takiego przetwarzania.
Okres przetwarzania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres
przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez ADO. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez czas wymaganym przepisami prawa, w tym przepisami prawa podatkowego i o rachunkowości.
3. Pani/Pana dane nie będą przekazywane innym podmiotom niż podmioty odpowiedzialne za systemy informatyczne oraz podmiotom świadczącym na rzecz ADO usługi niezbędne do wykonania zawieranej z Panią/Panem umowy w tym usługi prawne, operatorom pocztowym i kurierom, bankom
w zakresie realizacji płatności, niektórym osobom wykonującym regulowane zawody.
4. Przysługuje Pani/Panu prawo: dostępu do treści danych osobowych, w tym żądania wydania ich kopii oraz żądania ich sprostowania, usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym), ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo do przenoszenia danych osobowych do innego administratora, prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych, w tym profilowania, oraz na potrzeby marketingu bezpośredniego, do cofnięcia zgody w przypadku, gdy ADO będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe w oparciu o zgodę, w dowolnym momencie i w dowolny sposób, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
5. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
6. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych w celu kierowania do Pani/Pana treści marketingowych. Ponadto względem przetwarzania danych osobowych dla celów wynikających z prawnie usprawiedliwionych interesie ADO przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją.
7. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla złożenia i realizacji zamówienia, zawarcia umowy z treścią w porozumieniu wolontariackim.
8. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu