Rejestracja 2022


Ruszamy z rekrutacją do kolejnego sezonu nocnych widowisk w Parku Dzieje! Już teraz możesz potwierdzić swój udział w Widowisku ORZEŁ I KRZYŻ 2022 w charakterze Wolontariusza Stowarzyszenia Dzieje ! Podobnie jak w poprzednich rekrutacjach, dajemy możliwość zadeklarowania czy wolontariusz zaangażuje się jako aktor czy też będzie pomagać. Może również zaznaczyć obie aktywności. W formularzu rekrutacyjnym dajemy również możliwość napisania kilku słów o sobie - przedstawienia propozycji swojego zaangażowania w konkretne działania.  

W kolejnym sezonie obowiązuje kilka ważnych zasad warunkujących Twój udział w Widowiskach. Zapoznaj się z nimi:

1. W przypadku osób niepełnoletnich - zgodą opiekuna na udział Widowiskach.
2. W przypadku osób do 13 roku życia włącznie udział w przygotowaniach i spektaklach pod opieką opiekuna prawnego (ewentualnie osoby upoważnionej). 
3. Udział w 75 % prób, w tym koniecznie próby generalne.*
4. Udział w co najmniej 5 widowiskach (zachęcamy do zagrania w 7).* 
5.  Dyspozycyjność w okresie ustalonym z koordynatorem zespołów organizacyjnych.**
6. Podpisane porozumienie wolontariackie. 


Formularz:

CHCĘ WZIĄĆ UDZIAŁ  W SEZONIE 2022 ...I (zaznacz jedną lub dwie opcje wyboru):


Kolejne  pole "O sobie" nie jest obowiązkowe. Jeśli jednak chciałbyś dać nam znać,  że masz szczególne umiejętności lub pasje lub chciałbyś działać w którymś z naszych zespołów - napisz kilka słów.


Teraz prosimy o podanie Twoich danych niezbędnych by dopełnić formalności oraz przypisać odpowiednią rolę w Widowisku:


Data urodzenia


Szczegółowe dane dotyczące tylko aktorów:


Wzrost:


Obwód w klatce piersiowej: 


Obwód głowy:


Nr buta:


Dziękujemy za poświęcony czas na wypełnienie formularza. Prosimy, zatwierdź swoje odpowiedzi. 


Paragraf


KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej jako: RODO, informujemy, że:
1.Administratorem Pani/Pana danych jest Stowarzyszenie Dzieje z siedzibą 62-095 Murowana Goślina
ul. Kutrzeby 10 NIP: 7773220374 Regon: 301923252, KRS:0000383777, zwany dalej ADO.
2.Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji działań
statutowych Stowarzyszenia, na który wyraziła Pani/Pan zgodę. W szczególności będą one
przetwarzane przez okres, udziału w działaniach Stowarzyszenia Dzieje, w tym wizerunku
własnego.
W przypadku wyrażania zgody —czas obowiązywania zgody trwa do czasu wycofania zgody
lub wniesienia sprzeciwu względem takiego przetwarzania.
Okres przetwarzania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres
przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia
ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez ADO. Po tym okresie dane będą
przetwarzane jedynie w zakresie i przez czas wymaganym przepisami prawa, w tym przepisami
prawa podatkowego i o rachunkowości.
3.Pani/Pana dane nie będą przekazywane innym podmiotom niż podmioty odpowiedzialne za systemy
informatyczne oraz podmiotom świadczącym na rzecz ADO usługi niezbędne do wykonania
zawieranej z Panią/Panem umowy w tym usługi prawne, operatorom pocztowym i kurierom, bankom
w zakresie realizacji płatności, niektórym osobom wykonującym regulowane zawody.
4.Przysługuje Pani/Panu prawo: dostępu do treści danych osobowych, w tym żądania wydania ich
kopii oraz żądania ich sprostowania, usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym),
ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo do przenoszenia danych osobowych do
innego administratora, prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych, w
tym profilowania, oraz na potrzeby marketingu bezpośredniego, do cofnięcia zgody w przypadku, gdy
ADO będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe w oparciu o zgodę, w dowolnym momencie i w
dowolny sposób, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie
zgody przed jej wycofaniem.
5.Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
6.Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych
w celu kierowania do Pani/Pana treści marketingowych. Ponadto względem przetwarzania danych
osobowych dla celów wynikających z prawnie usprawiedliwionych interesie ADO przysługuje
Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją.
7.Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla złożenia
i realizacji zamówienia, zawarcia umowy z treścią w porozumieniu wolontariackim.
8.Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu