Rejestracja do Widowiska "Orzeł i Krzyż" 2023

Jesteśmy w najgorętszym okresie naszej działalności. W czerwcu i lipcu w Parku Dzieje możecie zobaczyć nasze dzieło: 

 

Widowisko "Orzeł i Krzyż”

 

Cieszymy się, że wypełniasz ten formularz, bo to oznacza, że rozważasz dołączenie do grupy ponad 300 wolontariuszy tworzących niezwykły spektakl.

 

Widowiska organizujemy od ponad 10 lat i z całą pewnością w przyszłym roku znowu zaprosimy widzów do Murowanej Gośliny.

 

Zostaw nam kilka kluczowych informacji na swój temat i pozwól, że kiedy zaczniemy przygotowania - odezwiemy się do Ciebie.


Dołącz do nas i wspólnie ŁĄCZMY HISTORIĄ!

 

Wypełnij formularz:

 


KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej jako: RODO, informujemy, że:

1.Administratorem Pani/Pana danych jest Stowarzyszenie Dzieje z siedzibą 62-095 Murowana Goślina ul. Kutrzeby 10 NIP: 7773220374 Regon: 301923252, KRS:0000383777, zwany dalej ADO.

2.Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji działań statutowych Stowarzyszenia, na który wyraziła Pani/Pan zgodę. W szczególności będą one przetwarzane przez okres, udziału w działaniach Stowarzyszenia Dzieje, w tym wizerunku własnego. W przypadku wyrażania zgody —czas obowiązywania zgody trwa do czasu wycofania zgody lub wniesienia sprzeciwu względem takiego przetwarzania.

Okres przetwarzania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez ADO. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez czas wymaganym przepisami prawa, w tym przepisami prawa podatkowego i o rachunkowości.

3.Pani/Pana dane nie będą przekazywane innym podmiotom niż podmioty odpowiedzialne za systemy informatyczne oraz podmiotom świadczącym na rzecz ADO usługi niezbędne do wykonania zawieranej z Panią/Panem umowy w tym usługi prawne, operatorom pocztowym i kurierom, bankom w zakresie realizacji płatności, niektórym osobom wykonującym regulowane zawody.

4.Przysługuje Pani/Panu prawo: dostępu do treści danych osobowych, w tym żądania wydania ich kopii oraz żądania ich sprostowania, usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym), ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo do przenoszenia danych osobowych do innego administratora, prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych, w tym profilowania, oraz na potrzeby marketingu bezpośredniego, do cofnięcia zgody w przypadku, gdy ADO będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe w oparciu o zgodę, w dowolnym momencie i w dowolny sposób, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawiezgody przed jej wycofaniem.

5.Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

6.Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych w celu kierowania do Pani/Pana treści marketingowych. Ponadto względem przetwarzania danych osobowych dla celów wynikających z prawnie usprawiedliwionych interesie ADO przysługujePani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją.

7.Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla złożenia i realizacji zamówienia, zawarcia umowy z treścią w porozumieniu wolontariackim.

8.Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowani.